23 Pamoka


– Guten Tag, liebe Studenten. Hallo, Tomas.

– Grüß dich Laura. Hallo für Alle.

Mielieji, 22 pamokoje pradėjome mokytis, kaip sudaromas vokiškas būtasis sudėtinis laikas – Perfektas. Priminsiu savo paliktą taisyklę:

haben (Präsens) + Partizip II arba sein (Präsens) + Partizip II

Ji nurodo, kad Perfekto laikas sudaromas naudojant pagalbinius veiksmažodžius haben arba sein, kurie asmenuojami esamuoju (Präsens) laiku plius pagrindinio veiksmažodžio 3 pagrindinę formą, antrąjį dalyvį – Partizip II.

Taip pat išmokome, su kokiais veiksmažodžiais, sudarant jų Perfekto laiką, reikia naudoti pagalbinį haben. Tomai, ar galėtum glaustai priminti?

  • galininkiniai veiksmažodžiai,
  • sangrąžiniai veiksmažodžiai (sich waschen),
  • modaliniai veiksmažodžiai,
  • negalininkiniai, reiškiantys rimties būseną (schlafen, sitzen) arba tęsiamą veiksmą (husten, niesen),
  • beasmeniai veiksmažodžiai: es hat geregnet – lijo, es hat geschneit – snigo, es hat geblitzt und gedonnert – žaibavo ir griaudėjo.

Su pagalbiniu veiksmažodžiu sein, kuris asmenuojamas esamuoju laiku, Perfekto laiką sudaro:

  • veiksmažodžiai, reiškiantys judėjimą (gehen, fahren, laufen,kommen, fliegen, wandern),
  • veiksmažodžiai, reiškiantys būsenos pokytį: užmigti – einschlafen, atsikelti – aufstehen, atsibusti – erwachen, mirti – sterben,
  • kai kurie paskiri veiksmažodžiai: seinwerden – tapti, folgen – sekti, bleiben – pasilikti, gelingen – pasisekti, geschehen – atsitikti, passieren – atsitikti, įvykti, begegnen (D)- susitikti  ir keletą kitų.

Įsiminti taisyklę nėra sudėtinga, bet kalbėdami Perfektu, turbūt, visi užsieniečiai vis dėlto dažnai painioja pagalbinius veiksmažodžius, ar ne?

Iš tikrųjų visko pasitaiko. Viskam reikia laiko, įdirbio ir praktikos… Pagalbinį veiksmažodį sein asmenuoti esamuoju Präsens ir būtuoju Imperfekto laiku tikrai jau visi puikiai mokate. Dabar atėjo tas etapas, kai visus naujus veiksmažodžius būtina kruopščiai mokytis su jų pagrindinėmis formomis. O seniau išmoktų veiksmažodžių reikšmes reikia papildyti pagrindinėmis formomis. Todėl iš ką tik papildytos taisyklės išsirinkime visus išvardytus veiksmažodžius ir išmokime jų pagrindines formas, kad vėliau juos galėtumėte vartoti Perfekto laiku.

 gehen  ging, gegangen
 fahren  fuhr, gefahren
 laufen  lief, gelaufen
 kommen  kam, gekommen
 fliegen  flog, geflogen
 wandern (keliauti pėsčiomis)  wanderte, gewandert
 einschlafen – užmigti  schlief ein, eingeschlafen
 aufstehen – atsikelti  stand auf, aufgestanden
 erwachen – atsibusti  erwachte, erwacht
 sterben – mirti  starb, gestorben

Pats veiksmažodis sein Perfektą taip pat sudaro su pagalbiniu sein, tai reiškia, kad šiuo atveju ir pagrindinis, ir pagalbinis veiksmažodis yra tas pats sein, todėl reikia ir asmenuoti esamuoju laiku, ir panaudoti jo trečiąją pagrindinę formą.

 sein  war, gewesen
 werden – tapti  wurde, geworden
 folgen – sekti  folgte, gefolgt
 bleiben – pasilikti  blieb, geblieben
 gelingen – pasisekti  gelang, gelungen
 geschehen – atsitikti  geschah, geschehen
 passieren – atsitikti, įvykti  passierte, passiert
 begegnen (susitikti)  begegnete, begegnet

Kas norėtų padėti išversti trumpus sakinukus į vokiečių kalbą Perfekto laiku? Pabandykite, po kelių sekundžių Tomas pasakys tinkamą vertimą.

Jis ėjo. – Er ist gegangen.

Jis (nu)važiavo. – Er ist gefahren.

Aš (nu)bėgau. – Ich bin gelaufen.

Tu atėjai/atvykai. – Du bist gekommen.

Ji atskrido. – Sie ist geflogen.

Mes keliavome (pėsčiomis). – Wir sind gewandert.

Jūs greitai užmigote. – Ihr seid schnell eingeschlafen.

Jie jau atsikėlė. – Sie sind schon aufgestanden.

Jos laiku atsibudo. – Sie sind pünktlich erwacht.

Žmonės mirė kare. – Die Menschen sind im Krieg gestorben.

Kaip jau pastebėjote ankstesnėje pamokoje ir iš ką tik pateiktų pavyzdžių, tarp asmenuojamosios ir neasmenuojamosios tarinio dalies įsiterpia laiko, vietos ir būdo aplinkybės. Tomai, sugalvok ilgesnį sakinį.

Vakar vakare mano draugai atskrido iš Berlyno. – Meine Freunde sind gestern Abend aus Berlin angeflogen.

Pavartojau ne fliegen – skristi, o anfliegen – atskristi. Anfliegen, flog an, angeflogen.

Galima išversti ir kitaip, sakinį pradedant laiko aplinkybe – Gestern Abend sind meine Freunde aus Berlin angeflogen.

Teisingai. Sakinį ne visada privaloma pradėti veiksniu, svarbu tik atsiminti žodžių tvarką sakinyje. Jei sakinys prasideda ne veiksniu, tai veiksnys eis iš karto po tarinio, o tarinys, arba šiuo konkrečiu atveju jo asmenuojamoji dalis, tiesioginiame sakinyje visada bus antroje vietoje, neasmenuojamoji dalis eis tiesioginio sakinio ar klausiamojo sakinio su klausiamuoju žodeliu, gale, pvz., Wann bist aus Berlin angeflogen?

Tęsiame darbą su taisyklės 3 punkte paminėtais veiksmažodžiais. Sudarykime sakinius.

Berlyne buvau jau daug kartų. – In Berlin bin ich schon öfters gewesen.

Šnekant apie praeitį dažniausiai vartojama veiksmažodžio sein Imperfekto forma: war, warst, war, waren, wart, waren; taip pat ir veiksmažodžio haben Imperfekto forma. Geriau sakyti ich hatte ir atitinkamai kitos asmeninės formos, o ne: ich habe gehabt.

Šis mokslininkas tapo garsus (išgarsėjo) – berühmt werden. – Dieser Wissenschaftler ist berühmt geworden.

Turiu priminti, kad veiksmažodis folgen vokiečių kalboje reikalauja Dativo, tai yra naudininko linksnio, atsakančio į klausimą: wem. Vienaskaitos niekatrosios ir vyriškosios giminės artikelio das ir der Dativo forma yra dem, o moteriškosios giminės artikelis die – der.

Moteris nusekė paskui vyrą. – Die Frau ist dem Mann gefolgt.

Vyras sekė paskui moterį. – Der Mann ist der Frau gefolgt.

Paimkime veiksmažodį bleiben, blieb, geblieben – (pasi)likti

Savaitgalį pasilikau namuose. – Am Wochenende bin ich zu Hause geblieben.

Šis darbas man pasisekė. – Diese Arbeit ist mir gelungen.

Praėjusią savaitę man atsitiko nemalonus dalykas. – Vergangene Woche ist mir eine unangenehme Sache passiert.

Arba sakinys su kitu sinonimišku veiksmažodžiu: geschehen

Kas atsitiko? – Was ist geschehen?

Atrodo, kad liko dar vienas veiksmažodis: begegnen – su(si)tikti.

Teatre sutikau savo draugą. – Im Theater bin ich meinem Freund begegnet.

Ausgezeichnet. Begegnen, kaip ir folgen, reikalauja Dativo linksnio.

Pasižiūrėję į žodyną, rasite tokią nuorodą: (D). Jei veiksmažodis reikalautų Akkusativo (galininko), nuoroda bus tokia – (Akk.), o jei Genitivo (kilmininko) – (G). Iki šiol pamokose iš esmės siekdavau išvengti tokių sudėtingesnių veiksmažodžių valdymo atvejų, kai be konkretaus linksnio dar reikia įsiminti ir atitinkamą prielinksnį. Žodynuose šalia valdomo linksnio visada rasite ir nurodytą reikalingą prielinksnį:

Diskutieren (über Akk.) – diskutuoti (apie ką)

Bitten (um Akk.) – prašyti (ko)

Leiden (an D.) – sirgti (kuo)

Sprechen (mit D.) (von Akk.) – kalbėtis (su kuo)(apie ką)

Streiten (um Akk.) – ginčytis (dėl ko)

Apie tai išsamiau kalbėsime kitame kalbos mokymosi lygyje, nors į paskutiniųjų pamokų medžiagą pasistengsiu įtraukti vieną kitą sudėtingesnį veiksmažodį.

Pratęsdama ankstesnių pamokų tradiciją, palieku jums išmokti dar 10 netaisyklingųjų veiksmažodžių. Kai kurių reikšmes jau galbūt ir žinote, bet pasikartoti verta. Ar atsimenate atitinkamą priežodį?

Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. – Kartojimas – išminties motina.

 Mögen, mochte, gemocht  mėgti
 Gelten, galt, gegolten  1. galioti 2. būti laikomam
 Beginnen, begann, begonnen  pra(si)dėti
 Anfangen, fing an, angefangen  pra(si)dėti
 Laufen, lief, gelaufen  bėgti, skubėti, greitai eiti
 Sitzen, saß, gesessen  sėdėti
 Ziehen, zog, gezogen  tempti, (iš)traukti
 Scheinen, schien, geschienen  1. šviesti, spindėti 2. atrodyti
 Erscheinen, erschien, erschienen  1. pasirodyti 2. atvykti
 Fallen, fiel, gefallen  kristi; pulti; griūti

Kaip matote, kai kur pateikiame net ne vieną, o kelias reikšmes.

Tikriausiai prisimenate, kaip vokiečių kalbos pamokų pradžioje akcentavau, kad vokiečių kalbos žodžiams, panašiai kaip ir anglų, yra būdingas daugiareikšmiškumas. Kita vertus, nereikia nė užsienio kalbų, juk ir lietuvių kalboje yra daugiareikšmių žodžių, tik mes net nebandome mąstyti struktūriškai, kaip kad mokydamiesi užsienio kalbų. Gimtojoje kalboje viską priimame intuityviai ir per daug nesusimąstydami, o mokydamiesi užsienio kalbų – kliaujamės struktūriniu analitiniu požiūriu, racionaliu taisyklių pritaikymu, atmintimi.

Norėdama įtvirtinti vokišką Perfektą, siūlau perskaityti ir išsiversti toliau pateikiamą linksmą trumpą istoriją. Kai kuriuos žodžius išversiu iš anksto.

Klingeln – skambėti

Die Stimme – balsas

Krach machen – triukšmauti

Furchtbar – baisiai, baisingai

Zumachen – užsukti

Ausmachen – išjungti

Überlaufen – bėgti per viršų

Damit – kad

Der Einbrecher – įsilaužėlis, vagis

Anständig – padorus

Herr und Frau Koch aus Bochum sind bei Freunden zu Besuch. Spät in der Nacht klingelt das Telefon.

Eine Stimme spricht: „Ihre Kinder schlafen nicht. Sie machen furchtbaren Krach. Ich habe sie ins Bett gebracht. Ich habe den Hahn zugemacht, damit die Badewanne nicht überläuft. Ich habe den Hund aus dem Kühlschrank befreit. Ich habe das Licht ausgemacht und die Türen geschlossen. Sie können froh sein, dass ich so ein anständiger Einbrecher bin.“

Perskaitę tekstą pasibraukite veiksmažodžius, pavartotus Perfekto laiku.

– O dabar, Tomai, pakalbėkime apie orą!

– Pakalbėkime! Tema puiki, tai ne politika, religiniai įsitikinimai ir kiti panašūs klausimai, kur net draugai gali apsipykti. Amžina tema tas oras – das Wetter. Ir dažniausiai visi juo būna nepatenkinti.

– Kodėl?

– Tai žmonėms per karšta, tai per šalta, tai lyja, tai nelyja, tai saulė ištisai šviečia, o tai ištisai apsiniaukę. Bet, svarbiausia, dėl oro niekas nesusipyksta, gal tik ant sinoptikų paburnoja…

– Kalbos apie orą iš tikrųjų niekada nepabosta ir visada aktualios.

 

Das Wetter – oras

Das Klima – klimatas

Der Wetterbericht – pranešimas apie orą

Die Wetteraussichten – oro prognozės

Die Temperatur – temperatūra

Der Grad – laipsnis

Die Hitze – karštis

Der Frost – speigas

Die Kälte – šaltis

Die Wärme – šiluma

Der Wind – vėjas

Windig – vėjuota(-s)

Windstill  – tyku(-s), ramu(-s), nevėjuota(-s)

Der Niederschlag, die Niederschläge – krituliai

Der Regen – lietus

Regnerisch – lietinga(-s)

Das Gewitter – audra (su perkūnija)

Die Wolke – debesis

Der Nebel – rūkas

Neblig – ūkanota(-s)

Der Schnee – sniegas

Schneebedeckt – apsnigta

Das Eis – ledas

Der Blitz – žaibas

Der Donner – griaustinis

Kalt – šaltas

Der/die/das kälteste – šalčiausia(-s)

Heiß – karšta

Warm – šilta

Der/die/das wärmste – šilčiausia(-s)

Kühl – vėsu(-s)

Sonnig – saulėta(-s)

Hell – šviesu(-s)

Dunkel – tamsu(-s)

Bewölkt – apsiniaukę(-s)

Wechselhaft – permaininga(-s)

(un)beständig  – (ne)pastovu(-s)

Mild  – švelnus; ein mildes Klima, ein mildes Wetter

Es regnet – lyja

Es schneit – sninga

Es ist kalt/es ist heiß/es ist warm/es ist windig/es ist neblig – šalta/karšta/šilta/vėjuota/rūkas (ūkanota)

Es blitzt und donnert – žaibuoja ir griaudžia

Es hagelt – krinta kruša

Es nieselt – dulksnoja

– Ar atsimenate dar vieną šiuolaikiniams žmonėms gana aktualų terminą „jautrus oro permainoms“, mes jį išmokome 22 pamokoje kalbėdami apie sveikatą. Tomai, prisimeni?

– Regis, wetterfühlig…

– Manau, šio žodyno turėtų pakakti, kad galėtumėte apibūdinti orą ir suprasti pranešimus apie orą. Dabar siūlau atlikti vieną pratimą. Aš su Tomu skaitysiu trumpus tekstukus apie metų laikus – die Jahreszeiten. Išklausę tekstą, pabaigoje įspėkite, apie kokį metų laiką kalbama. Tik dar paaiškinsiu, ką reiškia der Altweibersommer.

– Žinau. Der Altweibersommer yra bobų vasara, o jei versti pažodžiui, tai turėtų skambėti senbobių vasara 🙂

– Teisingai, tas laikotarpis nuostabiai gražus. Tai dabar pasikeisdami perskaitome užduotį.

1. Endlich Ferien! Es ist die wärmste Jahreszeit. Die Sonne scheint strahlend, die Temperatur erreicht (oder überschreitet) oft +30 Grad. Man kann baden gehen. Es gibt aber auch Regenwetter oder sogar Hitzegewitter. Es ist der… .

2. Die Natur wacht wieder auf, die Tage werden länger. Die Sonne kommt mehrmals durch, aber das Wetter ist trotzdem sehr wechselhaft, es regnet oft, besonders im April. Man kann längere Spaziergänge machen. Es ist der… .

3. Es ist die kälteste Jahreszeit. Man kann die schneebedeckten Felder bewundern oder sich am Kamin wärmen. Es wird früh dunkel und die Temperatur sinkt oft unter null. Man kann Eis laufen und Ski fahren.  Es ist der… .

4. Am Anfang dieser Jahreszeit gibt es oft noch einen Altweibersommer, aber dann kühlt sich die Luft rasch ab, besonders in der Nacht. Es regnet viel, oft kommt Nebel vor. Aber auch die Sonne kämpft sich manchmal durch. Es ist der… .

Atsakymus rasite pamokos pabaigoje.

Ausgezeichnet. Manau, kad supratote ir galėjote įspėti, apie kokį metų laiką buvo kalbama. Keletą žodžių nebuvau išvertusi:

Erreichen – (pa)siekti

Überschreiten – viršyti, peržengti

Bewundern – grožėtis, žavėtis

Sich am Kamin wärmen – šildytis prie židinio

Sich abkühlen – atšalti, atvėsti

Vorkommen – pasitaikyti, būti

Sich durchkämpfen – prasimušti

Baigdama pamoką norėčiau, kad savarankiškai pamėgintumėte apibūdinti įvairiems metų laikams būdingus orus.

O tiems, kurie nori išmokti dar daugiau, siūlome atsidaryti šią svetainę ir paskaityti, kokie gi dabar orai Vokietijoje: www.wetteronline.de (Wetterdienst im Internet –  internetinė meteorologinė tarnyba). Viel Spaß beim Surfen!

Skaitiniams parinkau kelis ypatingo poetinio skambesio eilėraščius apie skirtingus metų laikus. Vieną jų (apie rudens tylą ir sielos ramybę) parašė įžymusis klasikas Johanas Wolfgangas Gėtė, kitą – taip pat garsus vokiečių literatūros klasikas Heinrichas Heinė. O trečiasis – apie Kalėdų eglutę (der Tannenbaum – balteglė), kuris kaip daina buvo sukurtas 16 amžiuje, o nuo 19 amžiaus pradžios tapo populiaria Kalėdine giesme. Šalia kiekvieno eilėraščio rasite paaiškinimus.

– Prieš pradėdami deklamuoti eiles mes atsisveikiname – su jumis buvo Laura ir Tomas. Bis bald.

– Auf Wiederhören! Viel Spaß am Lernen!

Heinrich Heine. Im wunderschönen Monat Mai

Im wunderschönen Monat Mai,

Als alle Knospen sprangen,      die Knospe – pumpuras; springen, sprang, gesprungen – skleistis

Da ist in meinem Herzen

Die Liebe aufgegangen.            aufgehen, ging auf, aufgegangen – čia išsiskleisti

Im wunderschönen Monat Mai,

Als alle Vögel sangen,             der Vogel – paukštis, das Vög(e)lein – paukštelis

Da hab ich ihr gestanden         gestehen, gestand, gestanden – prisipažinti

Mein Sehnen und Verlangen.    das Sehnen – ilgesys, das Verlangen – troškimas (-i)

J. W. Goethe. Über allen Gipfeln ist Ruh’

der Gipfel – viršukalnė, die Ruhe – ramybė

Über allen Gipfeln

Ist Ruh’,

In allen Wipfeln                 der Wipfel – medžio viršūnė

Spürest Du                         spüren, te, t – jausti

Kaum einen Hauch;            der Hauch – dvelksmas

Die Vögelein schweigen im Walde.    schweigen, schwieg, geschiegen – tylėti, nurimti

Warte nur!  Balde              warten, te, t – (pa)laukti, lukterėti

Ruhest du auch.                 ruhen, te, t – (pa)ilsėti(-s)

O Tannenbaum

O Tannenbaum,  o Tannenbaum,

Wie treu sind deine Blätter!                     treu – ištikimas, die Blätter – lapai

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,         grünen – žaliuoti

Nein,  auch im Winter,  wenn es schneit.

O Tannenbaum,  o Tannenbaum,

Wie treu sind deine Blätter!

O Tannenbaum,  o Tannenbaum,

Du kannst mir sehr gefallen!

Wie oft hat schon zur Winterszeit           zur Winterszeit – žiemos metu, žiemą

Ein Baum von dir mich hoch erfreut!        der Baum – medis, erfreuen – džiuginti

O Tannenbaum,  o Tannenbaum,

Du kannst mir sehr gefallen!

O Tannenbaum,  o Tannenbaum,

Dein Kleid will mich was lehren:           das Kleid – rūbas, drabužis; lehren – išmokyti

Die Hoffnung und Beständigkeit            die Hoffnung – viltis, die Beständigkeit – pastovumas

Gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit!         Mut und Kraft geben – suteikti narsos ir jėgų

O Tannenbaum,  o Tannenbaum,

Dein Kleid will mich was lehren!

 

24 pamoka2 Replies to “23 Pamoka”

  1. Pradejau kazkodel nuo 23 pamokos…daug ka radau pasikartoti,,kai kuriuos naujus zodzius suzinojau..Nerealiai geros pamokos..Ypac tiems,kurie pradeda…Aciu sumanytojams ir autoriams..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...