19 pamoka– Hallo, liebe Studenten. Grüß dich, Tomas.

– Grüß dich, Laura. Guten Tag für Alle. Laura, ką šiandien mokysimės?

Kaip žadėjau 18-oje pamokoje, mokysimės stipriuosius veiksmažodžius ir jų pagrindines formas, sudarysime po keletą sakinių kelionių tema. Šioje pamokoje rašysime laišką apie kelionę į Berlyną – Ein Brief über die Reise nach Berlin, kuriame veiksmažodžius vartosime būtuoju Imperfekto laiku.

– Ar pritari šiai pamokos temai? – Stimmst du dem Unterrichtsthema zu? (zustimmen (Dativ) – pritarti kam (reikalauja naudininko)

– Natürlich stimme ich zu! – Žinoma, pritariu.

 

Gut so – na, tai gerai. Pristatysiu jums populiariausių, o jei tiksliau, dažniausiai vartojamų veiksmažodžių šimtuką. Neišsigąskite 🙂 mokysimės ne visus iš karto: iš pradžių tik 25. Jūs pastebėsite, kad šiame populiariausių veiksmažodžių šimtuke yra ir tie veiksmažodžiai, kuriuos jūs jau anksčiau išmokote. Nuo šiol veiksmažodžius mokysimės su pagrindinėmis formomis, tad pravartu prisiminti visus.

Tad, kaip jau esame įpratę, iš pradžių lietuviškai, po to vokiškai įprastine tvarka: bendratis – Infinitiv, būtasis laikas – Imperfekt ir antrasis dalyvis – Partizip II. Tomai, prašau vardink lietuviškai, aš sakysiu vokiškai.

Būti – sein, war, gewesen

Turėti – haben, hatte, gehabt

Tapti – werden, wurde, geworden

Galėti – können, konnte, gekonnt

Privalėti – müssen, musste, gemusst

Duoti  – geben, gab, gegeben

Ateiti, atvykti – kommen, kam, gekommen

Gauti – bekommen, bekam, bekommen

Privalėti, turėti – sollen, sollte, gesollt

Norėti – wollen, wollte, gewollt

Eiti – gehen, ging, gegangen

Praeiti, praslinkti (apie laiką) – vergehen, verging, vergangen

Žinoti – wissen, wusste, gewusst

Matyti, žiūrėti – sehen, sah, gesehen

Atrodyti – aussehen, sah aus, ausgesehen

Stovėti – stehen, stand, gestanden

Susidėti, susidaryti; išlaikyti (egzaminą) – bestehen, bestand, bestanden

Suprasti  – verstehen, verstand, verstanden

Kilti, atsirasti  – entstehen, entstand, entstanden

Rasti – finden, fand, gefunden

Likti – bleiben, blieb, geblieben

Gulėti, būti (išsidėsčiusiam) – liegen, lag, gelegen

Vadintis – heißen, hieß, geheißen

Galvoti, mąstyti – denken, dachte, gedacht

(Pa)imti – nehmen, nahm, genommen

Pamokos pabaigoje rasite lentelę su šiais veiksmažodžiais, kurioje bus nurodytos ir esamojo laiko – Präsens – vienaskaitos 3-iojo asmens (er, sie, es) formos, kai kinta šaknies balsė.

Dabar su kiekvienu veiksmažodžiu bandome sukurti po kelis sakinius Imperfekto laiku. Pirmuosius du veiksmažodžius – sein ir haben – galime praleisti, nes su jais intensyviai padirbėjome ankstesnėje pamokoje.

Werden

Nach dem Essen wurde ich müde. – Pavalgęs pasijutau pavargęs.

Müde – pavargęs

Die Reise wurde langweilig. – Kelionė tapo nuobodi.

Langweilig – nuobodu

Es wurde schon dunkel. – Jau sutemo.

Dunkel – tamsu, tamsus

 

Können ir müssen

Er konnte fließend Deutsch sprechen. – Jis galėjo kalbėti sklandžia vokiečių kalba.

Fließend – sklandžiai

Konntest du nicht mitreisen? – Ar tu negalėjai keliauti kartu?

Am Wochende musste mein Freund nach Berlin fliegen. – Savaitgalį mano draugas turėjo skristi į Berlyną.

Wir mussten zu Hause bleiben. – Turėjome likti namie.

Geben – duoti

Der Reiseleiter gab den Touristen eine Stadtkarte. – Gidas turistams davė miesto planą.

Der Lehrer gab mir einen Rat. – Mokytojas man davė patarimą.

Einen Rat geben – duoti patarimą

Die Eltern gaben ihrem Kind 50 Euro.

Sollen – privalėti, wollen – norėti

Die Kinder wollten Kuchen essen. – Vaikai norėjo valgyti pyragaičius.

Er sollte die Frage beantworten. – Jis privalėjo atsakyti į klausimą.

Im August wollte ich nach Japan reisen. – Rugpjūčio mėnesį norėjau keliauti į Japoniją.

Sollte der Patient Diät einhalten? – Ar pacientas turėjo laikytis dietos?

Diät einhalten – laikytis dietos

 

Gehen – eiti und vergehen – praeiti, praslinkti (kalbant apie laiką)

Kaip matote, šie veiksmažodžiai, nepaisant skirtingų reikšmių, turi bendrą kamieną. Tai reiškia, kad pagrindinės formos yra tokios pačios, tik antrasis veiksmažodis papildomai turi dar neatskiriamąjį priešdėlį ver-.

Meine Reise ging schon zu Ende. – Mano kelionė jau ėjo į pabaigą.

Zu Ende gehen – eiti į pabaigą.

Die Zeit verging so schnell. – Laikas praėjo taip greitai.

– Laura, ich wollte auch diese Sätze sagen :). Jetzt muss andere bilden… Hmmm…

– Entschuldige :). Ich helfe dir.

– Brauchst du nicht – nereikia, ich weiß schon.

Nach Hause ging ich zu Fuß. – Namo ėjau pėsčiomis.

Der Hunger verging schnell. – Alkis greitai praėjo.

– Ausgezeichnete Sätze. – Labai geri sakiniai. Tomai, esi šaunuolis.

Wissen, wusste – žinoti; sugebėti, mokėti

Tomas, du bist jetzt der Erste! – Dabar tu pirmas!

Er wusste den Weg. – Jis žinojo kelią.

Wusstest du das Gedicht auswendig? – Ar mokėjai eilėraštį atmintinai?

Das Gedicht – eilėraštis

Wir wussten die richtige Antwort. – Mes žinojome teisingą atsakymą.

Matyti, žiūrėti – sehen, sah

– In Berlin sahen wir viele moderne Häuser.

– Sahst du auch das Brandenburger Tor?

– Nein, das Brandenburger Tor sah ich nicht.

Aussehen, sah aus – atrodyti

Das Reichstagsgebäude sah sehr imposant aus. – Reichstago pastatas atrodė labai didingas/įspūdingas.

Der Reichstag – Reichstagas

Das Gebäude – pastatas

Imposant – įspūdingas, didingas

Gestern sah er schlecht aus. – Vakar jis blogai atrodė.

Auf der Straße sahen wir eine Demonstration. – Gatvėje matėme demonstraciją.

Stovėti – stehen, stand

Sein Auto stand in der Garage.

Ich stand im Regen. – Aš stovėjau lietuje.

Das Haus stand direkt im Zentrum.

In ihren Augen standen Tränen. – Jos akyse pasirodė ašaros.

Der Träne, die Tränen – ašara, ašaros

 

Bestehen, bestand – susidaryti, susidėti; išlaikyti (egzaminą)

Meine frühere Wohnung bestand aus 2 Zimmern.– Mano ankstesnį butą sudarė 2 kambariai.

Alle Studenten bestanden die Prüfung erfolgreich. – Visi studentai sėkmingai išlaikė egzaminą.

Erfolgreich – sėkmingas, sėkmingai

 

Verstehen, verstand – suprasti, mokėti

Sie verstand kein Wort Französich.- Prancūziškai ji nemokėjo/nesuprato nė žodžio.

Die Touristen verstanden gut Deutsch.- Turistai gerai mokėjo vokiečių kalbą.

Sie verstanden nichts von der Politik. – Jie nieko neišmanė apie politiką.

Was verstandst du? – Ką tu supratai?

Entstehen, entstand – kilti, atsirasti

Wie entstand das Leben auf der Erde? – Kaip Žemėje atsirado gyvybė?

Die Erde – Žemė

Ein sehr gutes Beispiel, Tomas.

Berlin ist eine sehr alte Stadt. Es (Berlin) entstand vor mehr als 750 Jahren. – Berlynas – labai senas miestas. Jis (Berlynas) susikūrė (atsirado) daugiau nei prieš 750 metų.

Primenu, kad miestų pavadinimai yra niekatrosios giminės, todėl vartojau niekatrosios giminės įvardį es.

Finden, fand – 1. (su)rasti, 2. manyti

Pvz., vokiškai zum Beispiel: Ich fand das Buch langweilig. Knyga man pasirodė nuobodi.

Die Touristen fanden das Brandenburger Tor sehr leicht. – Turistai labai lengvai surado Brandenburgo vartus.

Das Tor – 1. vartai, 2. įvartis. Daugiskaita – die Tore. Tik nesupainiokite su kitu daiktavardžiu:

Der Tor – kvailys 🙂  Daugiskaita – die Toren

Vienaskaitos vardininke skirtingas reikšmes skiria tik artikelis.

Artėjame prie mūsų dvidešimt penkių veiksmažodžių pabaigos. Tikiuosi, kad nepavargote ir uoliai dirbate kartu su manimi ir Tomu.

Bleiben, blieb – (pasi)likti

Er ging, aber sie blieb. – Jis išėjo, o ji liko.

Es blieb alles beim Alten. – Viskas liko po senovei.

Ich blieb bei meiner Meinung. – Neatsisakiau savo nuomonės.

Gulėti, būti (išsidėsčiusiam) – liegen, lag

Vadintis, reikšti – heißen, hieß

Galvoti, mąstyti  – denken, dachte

Imti, paimti – nehmen, nahm

 

Taip, Tomai,  dar šiek tiek įtempkime savo vaizduotę. Kas daug galvoja ir mokosi mintinai, pvz., eilėraščių ir pan. tekstų  – o tokio pobūdžio protinė veikla yra labai intensyvi mokantis užsienio kalbų – tikrai išvengs vienos  pavojingiausių naujausiųjų laikų ligų, Alzheimerio ligos. Tad bėgame tolyn nuo tokios negalios.

Am Strand lag ich lange in der Sonne. – Paplūdimyje ilgai gulėjau saulėje.

Samstagmorgen lag ich lange im Bett.  – Šeštadienį ryte ilgai gulėjau lovoje.

Wie hieß es auf Deutsch? – O kaip reikėjo sakyti vokiškai?

Die Firma hieß ihre Gäste willkommen. – Įmonė pasveikino savo svečius.

Willkommen heißen – pasveikinti

Veiksmažodžio heißen jums įprasta reikšme „vadintis“ (mano vardas toks ir toks) dažniausiai vartojamas esamuoju laiku: ich heiße Laura, du heißt Tomas, er heißt Peter ir t.t., šiuo atveju būtojo laiko mums nė nereikia, taigi, atsiranda įvairių kitų junginių.  Kelis jums ir pateiksime.

Denken, dachte

– Tomai, ar jau sugalvojai kokį nors pavyzdį?

– Turiu tokį vieną: Was dachtest du nur?! – Ir ką tu sau manei?!

– Labai geras priekaištas 🙂

Er dachte sehr lange an seine Jugend. – Jis ilgai mąstė apie savo jaunystę.

Kaip matote, atsiranda papildomas prielinksnis, kuris reikalauja tam tikro linksnio. Šiuo atveju: denken an Akkusativ. Kita vertus, neturėtume labai nustebti, nes lietuviški veiksmažodžiai: galvoti ar mąstyti taip pat reikalauja konkretaus prielinksnio ir linksnio: apie ką galvoju ir mąstau.

Ich dachte an meine Arbeit. – Galvojau apie savo darbą. Tomas, dachtest du heute an dein Studium?

Nein, heute dachte ich an mein Studium noch nicht 🙂 – Ne, šiandien dar negalvojau apie savo studijas.

Nehmen – imti, paimti. 2-oji pagrindinė forma – nahm.

Auf die Busreise nach Berlin nahm ich auch meine Kinder mit. – Į kelionę autobusu į Berlyną pasiėmiau ir savo vaikus.

Mitnehmen – pasiimti kartu su savimi

Ich nahm ein warmes Bad. – Išsimaudžiau šiltoje vonioje.

Ich nahm ein Kilo Tomaten. – Paėmiau (nusipirkau) kilogramą pomidorų.

Im Café nahm ich einen Kaffee mit Kuchen. – Kavinėje pasiėmiau (užsisakiau) kavos su pyragaičiu.

Mielieji, kaip reikiant padirbėjome. Gal laikas ir liautis, nes ne tik lietuviai teigia:

Kas per daug, tas nesveika. Vokiečiai taip pat turi panašų priežodį: Allzu viel ist ungesund.  

Norėčiau, kad savo draugams ar pažįstamiems galėtumėte parašyti laiškelį. Turiu paruošusi laiško apie kelionės įspūdžius pavyzdį. Pagal šį pavyzdį galite sukurti savo laišką. Jeigu, išmokę visą pamokos medžiagą, patys sudarytumėte sakinius ir parašytumėte laišką, manau, pasiektumėte optimalų rezultatą – stipriai patobulintumėte savo vokiečių kalbos žinias. Perskaitysiu savo sukurtą laišką. Pamokos pabaigoje rasite vertimą.

Betr. Reise nach Berlin                                                              Vilnius, 21.10.2012

Lieber Manfred,

wie geht es dir? Ich hoffe, dass du wohlauf und munter bist. Entschuldige bitte mein langes Schweigen. Wie immer bin ich sehr beschäftigt und habe alle Hände voll zu tun. Ich hoffe, du bist mir deswegen nicht böse?

Ich möchte dir über meine Reise nach Berlin schreiben. Berlin besuchte ich Ende August. Mein Aufenthalt in Berlin dauerte nur 4 Tage. Er war kurz, aber sehr beeindruckend. Ich reiste mit einer kleinen und lustigen Reisegruppe. Nach Berlin mussten wir über Riga fliegen :). Es war sehr komisch. Leider gibt es immer noch keine direkte Verbindung von Vilnius.

In Berlin bekamen wir ein gemütliches, kleines und nicht teures Hotel. Tagsüber besichtigten wir verschiedene Sehenswürdigkeiten von Berlin. Wir machten eine Stadtrundfahrt mit dem Schiff, sahen uns das Reichstagsgebäude mit der Glaskuppel an, besichtigten die Museumsinsel. Vor dem Brandenburger Tor standen wir lange und dachten an die Stadtmauer, die Berlin früher 29 Jahre lang in Ost und West teilte. Wir konnten noch einen Teil der Stadtmauer sehen.

In Berlin blieben wir drei Nächte und erlebten das lebhafte Nachtleben der Stadt. Wir besuchten auch den Potsdamer Platz – das moderne Berlin. Das Sonycenter faszinierte uns besonders. Wir bummelten hier durch viele Geschäfte und genossen das herrliche Angebot in Cafés. Alle Mitreisenden fanden Berlin super! Die Zeit verlief sehr schnell. Der Aufenthalt in Berlin war einfach fantastisch.

So viel über meine Reiseeindrücke. Sonst geht es mir und meiner Familie ausgezeichnet.

Schreib bitte bald!

Liebe Grüße
Viktoria

Iš laiško jums išrinkau visus mano vartotus būdvardžius. Išmokite juos, nes būdvardžiai kalbai suteikia daug įvairių stilistinių spalvų. Perskaitykite laišką bent kelis kartus, išsiverskite nežinomus žodžius, jų bus gal tik keli. Kartu su Tomu perskaitysime laiške vartotus žodžius.

Wohlauf sein – būti sveikam

Munter – žvalus, linksmas

Beschäftigt (sein) – užsiėmęs, (būti) užsiėmusiam

Lang – ilgas

Alle Hände voll zu tun haben. – Turėti per akis darbo.

Böse – piktas

Kurz – trumpas

Beeindruckend – įspūdingas

Klein – mažas, nedidelis

Lustig – linksmas, smagus

Komisch – keistas

Direkt – tiesioginis

Gemütlich – jaukus

Teuer – brangus

Verschieden – įvairus

Lebhaft  – judrus

Modern – modernus, šiuolaikinis

Schnell – greitas

Fantastisch – nuostabus, fantastiškas

Einfach – paprastas

Lieb – mielas, brangus, malonus

Müde – pavargęs

Langweilig – nuobodus

Dunkel – tamsus

Fließend – sklandus

Imposant – didingas, įspūdingas

Erfolgreich – sėkmingas

Warm – šiltas

Ungesund – nesveikas

Gesund – sveikas

– Liebe Studenten, vielen Dank für die Zusammenarbeit! – Mielieji, dėkoju už bendradarbiavimą. Alles Gute! Bis zum nächsten Mal!

– Bis dann und viel Erfolg! – Iki ir sėkmės jums. Su jumis pamokoje buvo Laura ir Tomas.

Stiprieji, netaisyklingieji ir modaliniai veiksmažodžiai

 Infinitiv  Präsens   Imperfekt  Partizip II
 sein  ist  war  gewesen  būti
 haben  hatte  gehabt  turėti
 werden  wird   wurde  geworden  tapti
 können  kann  konnte  gekonnt  galėti
 müssen  muss  musste  gemusst  privalėti
 geben  gibt  gab  gegeben  duoti
 kommen  kam  gekommen  atvykti, ateiti
 bekommen  bekam  bekommen  gauti
 sollen  soll  sollte  gesollt  privalėti, turėti
 wollen  will  wollte  gewollt  norėti
 gehen  ging  gegangen  eiti
 vergehen  verging  vergangen  praeiti, praslinkti (apie laiką)
 wissen  weiß  wusste  gewusst  žinoti
 sehen  sieht  sah  gesehen  matyti, žiūrėti
 aussehen  sieht aus  sah aus  ausgesehen  atrodyti
 stehen   stand  gestanden  stovėti
 bestehen  bestand  bestanden  1. susidėti, susidaryti 2. išlaikyti
 verstehen    verstand  verstanden  suprasti
 entstehen  entstand   entstanden  kilti, atsirasti, susidaryti
 finden  fand  gefunden  rasti
 bleiben  blieb  ist geblieben  likti
 liegen  lag  gelegen  1. gulėti, 2. būti (išsidėsčiusiam)
 heißen  hieß  geheißen  1. vadinti(s), 2. reikšti
 denken  dachte  gedacht  galvoti, mąstyti
 nehmen  nimmt   nahm  genommen  (pa)imti

Laiško vertimas

 

Dėl kelionės į Berlyną                                                                    Vilnius, 2012-10-21

Mielas Manfredai,

kaip tau sekasi? Tikiuosi, kad esi sveikas ir linksmas. Atleisk, kad ilgai nerašiau. Kaip visada esu labai užsiėmusi ir turiu labai daug darbo. Tikiuosi, kad dėl to ant manęs nepyksti?

Norėčiau tau papasakoti apie savo kelionę į Berlyną. Berlyne lankiausi ruppjūčio pabaigoje. Viešnagė Berlyne truko tik 4 dienas. Ji buvo trumpa, bet labai įspūdinga. Keliavau kartu su nedidele ir linksma keliautojų grupe. Į Berlyną buvome priversti skrįsti per Rygą :). Buvo labai keista. Iki šiol, deja, iš Vilniaus vis dar nėra tiesioginio susisiekimo.

Berlyne gavome jaukų, nedidelį ir nebrangų viešbutuką. Dienomis apžiūrinėjome įvairias įžymias Berlyno vietas. Turėjome ekskursiją po miestą plaukdami laivu, apžiūrėjome reichstago pastatą su stikliniu kupolu, apsilankėme muziejų saloje. Ilgai stovėjome priešais Brandenburgo vartus mąstydami apie miesto sieną, kuri net 29 metus miestą anksčiau skyrė į Rytų ir Vakarų Berlyną. Dalį šios miesto sienos dar galėjome apžiūrėti.

Berlyne nakvojome tris naktis, tad patyrėme, kas yra miesto gyvybingas naktinis gyvenimas. Mes taip pat apsilankėme Potsdamo aikštėje – šiuolaikiniame Berlyne. Mus ypač sužavėjo Sony centras. Lėtai vaikštinėjome po parduotuves, kurių čia gausu, ir mėgavomės kavinių siūlomu nuostabiu maistu. Berlynas labai patiko visiems mano bendrakeleiviams! Laikas prabėgo labai greitai. Viešnagė Berlyne buvo tiesiog nuostabi.

Tai tiek apie mano kelionės įspūdžius. Šiaip ir man, ir mano šeimai sekasi puikiai.

Parašyk greitai!

Linkėjimai,
Viktorija

 

20 pamokaParašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Loading...